U bent hier: Home / Toolbox / Resultaat / Evaluatie

Evaluatie


Evaluatie is het verzamelen en interpreteren van informatie met als doel de waarde van het bereikte resultaat te bepalen. Iets praktischer geformuleerd is evaluatie het terugblikken op gedane zaken met het doel een oordeel te vormen over wat er goed ging, beter had gekund, wat er wel of niet bereikt is en wat er nog te wensen is overgebleven. Een evaluatie kan intern plaatsvinden waarbij binnen de groep wordt gekeken, maar ook extern door het interviewen of enqueteren van medestanders en achterban.

Interne Evaluatie

Met interne evaluatie wordt bedoeld het intern bespreken en evalueren van het handelen van jezelf en de groep waarmee je gepoogd hebt je doel te bereiken. Het is vooral een leerproces voor het eigen team met als doel om een volgende keer sterker en beter gefundeerd actie te kunnen nemen.

Lees verder...