U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal / Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen de overheid verzoeken om informatie over overheidszaken. Ook staat in de Wob een verplichting voor de overheid om aktief, uit eigen beweging, informatie te verstrekken aan het publiek over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Artikel 2
Hoe krijg ik inzage in een dossier en in de vergunning van een bedrijf?

Voorbeeldbrief

Wat kan ik doen als de overheid geen informatie verstrekt?

Artikel 2

In artikel 2 van de Wet staat het uitgangspunt heel duidelijk geformuleerd:

  1. Een bestuursorgaan verstrekt bij de uitvoering van zijn taak, onverminderd het elders bij wet bepaalde, informatie overeenkomstig deze wet en gaat daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie.
  2. Het bestuursorgaan draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de informatie die het overeenkomstig deze wet verstrekt, actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar is.

De overheid moet meewerken als er een verzoek om informatie over overheidszaken wordt ingediend, behalve als het gaat om privé-gegevens of gegevens over bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricageprocessen die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld. Deze uitzondering geldt weer niet voor gegevens die de overheid heeft verkregen door zelf metingen of controles uit te voeren bij een bedrijf.

In de Wob wordt geregeld op welke wijze de overheid openheid geeft over haar besluiten en plannen. Maar ook in veel andere wetten staan specifieke bepalingen over openbaarheid van stukken en besluiten. Zo staan in de Wet milieubeheer bijvoorbeeld een aantal artikelen over het recht op inzage van vergunningen, over gegevens die in het kader van een milieueffectrapportage een rol spelen en over de geheimhouding van 'gevoelige bedrijfsgegevens'.

Een overheid hoeft geen informatie te geven over zaken die een controle bemoeilijken. Bijvoorbeeld als het gaat om gegevens die de overheid bij een onverwachts controlebezoek wil nagaan.

Informatie over opsporing en vervolging van strafbare feiten is in het algemeen ook niet openbaar.

Wanneer een bestuursorgaan inzage in een dossier weigert, kun je een Wob-procedure starten.

Hoe krijg ik inzage in een dossier en in de vergunning van een bedrijf?

Vraag bij de gemeente of de provincie (het bevoegd gezag) om inzage in de omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning) en het bedrijfsdossier. In een bedrijfsdossier zijn gegevens over controle bezoeken te vinden en gespreksverslagen met een bedrijf. In de vergunning staan de regels waaraan het bedrijf zich moet houden. Inzage kan, desnoods met een beroep op de Wob, altijd worden gevraagd. Je kunt de vergunning eventueel ook laten toezenden. De overheid is echter niet verplicht dit te doen.

Meestal krijg je niet alle gegevens te zien. De overheid zoekt steeds een balans tussen jouw recht op informatie en het belang van het bedrijf (bedrijfsgeheimen, bescherming tegen zwartmakerij). Alleen expliciete bedrijfsgeheimen mogen worden achter gehouden, verder is alles openbaar. 

Uit een dossier kan blijken dat een bedrijf niet aan alle regels voldoet. Dan is ook vermeld wat de overheid hiertegen doet of al heeft gedaan. In elk geval moet uit het dossier blijken wanneer de overheid het bedrijf voor het laatst heeft gecontroleerd en wat de resultaten van die controle zijn.

Voorbeeldbrief

Een voorbeeldbrief met een verzoek om informatie vind je hier. Let op: in de brief wordt een termijn genoemd. Voor milieu-informatie geldt een kortere termijn, zie de wettekst zelf, artikel 6, eerste en zesde lid van de Wob.

Voor extra informatie kun je aankloppen bij wetenschapswinkels, bij milieufederaties en bij de Bureau's Rechtshulp.

Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport kan je soms verder helpen.

Op basis van de verkregen gegevens kun je bijvoorbeeld een verzoek om handhaving doen of om wijziging van de vergunning verzoeken.

Wat kan ik doen als de overheid geen informatie verstrekt?

Je kunt beroep instellen als het bestuursorgaan besluit om negatief te reageren op het Wob-verzoek. In dat geval moet je eerst een bezwaarschrift indienen. 

Als een bestuursorgaan niet tijdig een besluit neemt op een Wob-verzoek, kun je het in gebreke stellen. Dat wil zeggen: een brief sturen waarin staat dat de termijn voor het nemen van het besluit is verstreken, en dat je constateert dat het bestuursorgaan daarmee in gebreke is, als bedoeld in artikel 6:12 lid 2 Awb. Als er na twee weken na de verzending nog niet, of negatief is gereageerd, kun je beroep instellen tegen het niet tijdig nemen van een besluit (zie verder artikel 6:12 van de Awb).

Als je wilt kun je voordat je beroep instelt eerst een bezwaarschrift indienen bij dat bestuursorgaan. Die procedure kost niets, maar aan de andere kant duurt het ook weer veel langer voordat je eventueel via beroep  bij de rechter kunt afdwingen dat je de informatie krijgt waar je om gevraagd hebt. 

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!