U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal / Wet milieubeheer (Wm)

Wet milieubeheer (Wm)

De Wet milieubeheer (Wm) is een belangrijke kaderwet (dat is een wet met algemene principes, en dus niet met gedetailleerde regels) op het gebied van milieu. Ze bevat onder meer bevoegdheden en verplichtingen voor bestuursorganen, definities van belangrijke milieubegrippen en bepalingen over onder andere adviesorganen.

Inleiding
Algemene milieuregels voor bedrijven
Speciale milieuregels voor bedrijven
PRTR-verslag (milieujaarverslag)

Inleiding

Doel van de wet

De Wet milieubeheer (Wm) is een belangrijke kaderwet (dat is een wet met algemene principes, en dus niet met gedetailleerde regels) op het gebied van milieu. Ze bevat onder meer bevoegdheden en verplichtingen voor bestuursorganen, definities van belangrijke milieubegrippen en bepalingen over onder andere adviesorganen, milieukwaliteitseisen, beleidsplannen, emissierechten, milieubelastende stoffen en producten. Verder is in deze wet bijvoorbeeld de milieueffectrapportage geregeld.
Je kunt de tekst van de wet vinden via Wet milieubeheer.

Van Wet milieubeheer naar Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Sinds 1 oktober 2010 is een belangrijk onderdeel van de Wm naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) overgegaan, namelijk de regeling over bedrijfsactiviteiten met effect op het milieu (het voormalige Hoofdstuk 8). De 'milieuvergunning' of 'vergunning Wet milieubeheer' bestaat dan ook niet meer. Deze is een deel geworden van de 'omgevingsvergunning' op grond van de Wabo. Hetzelfde geldt voor het hoofdstuk over handhaving (voormalig hoofdstuk 18).

Inrichting

Een centrale definitie in de Wm (artikel 1.1, vierde lid) is die van een inrichting. In normaal taalgebruik is dit een bedrijf of een fabriek. Een inrichting is 'elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.'

Voor deze inrichtingen gelden milieuvoorschriften, die staan in een omgevingsvergunning of in een algemene maatregel van bestuur: het Activiteitenbesluit .

Algemene milieuregels voor bedrijven

Veel bedrijven, die weinig invloed op het milieu uitoefenen, hebben geen omgevingsvergunning voor milieu (voorheen milieuvergunning) nodig, maar ze moeten wel voldoen aan de algemene regels die zijn neergelegd in het Activiteitenbesluit (officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer).

Als je wilt weten welke regels op een bedrijf van toepassing zijn, kun je hiernaar informeren bij de gemeente. De gemeente kan, in bepaalde gevallen, zo nodig zelf nadere (maatwerk)eisen opleggen. Als dit het geval is dan is dit aangegeven in een AMvB.

Hier vind je de tekst van het Activiteitenbesluit.

Speciale milieuregels voor bedrijven

Milieuregels die zien op veiligheid zijn er om ongevallen en rampen te voorkomen. Voor grote bedrijven staan deze regels vaak in de omgevingsvergunning. Voor kleinere bedrijven zijn er algemene regels. Die zijn onder andere terug te vinden in het Activiteitenbesluit. Grote bedrijven met een hoog risico moeten voldoen aan de regels van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).

Na de ramp in Enschede heeft voor een aantal categorieën bedrijven een aanscherping van de veiligheidsregels plaatsgevonden. Zo is voor de vuurwerkbranche een Vuurwerkbesluit opgesteld dat ingrijpende wijzigingen met zich meebrengt voor de opslag en het gebruik van vuurwerk.

Lees meer:

  • over veiligheid op de site van het Infomil.
  • de wettekst vuurwerkbesluit kun je vinden op www.wetten.nl.

PRTR-verslag (milieujaarverslag)

Gegevens over de manier waarop een bedrijf het milieu belast, kun je vinden in een PRTR-verslag of milieujaarverslag. Er zijn bedrijven die al jaren vrijwillig een dergelijk jaarverslag schrijven, maar er zijn ook veel grote bedrijven die verplicht zijn ieder jaar een PRTR-verslag te maken volgens de Wet milieubeheer. De categorieën bedrijven die verplicht zijn een kun je vinden in bijlage 1 bij de EG verordening PRTR.

Gegevens uit de PRTR verslagen kun je vinden op de website: www.emissieregistratie.nl

Lees meer: www.infomil.nl

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!