U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal / Wet geluidhinder (Wgh)

Wet geluidhinder (Wgh)

Een van de belangrijkste wetten die voorkoming en bestrijding van geluidhinder beogen, is de Wet geluidhinder (Wgh). De Wet geluidhinder kent een stelsel van normen voor geluidhinder.

Inleiding
Europese regels
Zonering en geluidhinder

Inleiding

Bij de bestrijding van geluidshinder worden drie beleidslijnen onderscheiden:

 • bestrijding aan de bron (zoals via geluidswallen)
 • maatregelingen in het overdrachtsgebied (zoals via zonering),
 • maatregelen bij de ontvanger (zoals via isolatie).

Een van de belangrijkste wetten die voorkoming en bestrijding van geluidhinder beogen, is de Wet geluidhinder (Wgh). De Wet geluidhinder kent een stelsel van normen voor geluidhinder. Ter bescherming van woningen zijn in dit stelsel voor wegverkeer en railverkeer grenswaarden opgenomen, waarbij een ondergrens (de voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens (de maximaal toelaatbare geluidsbelasting) gelden. In het gebied tussen de ondergrens en de bovengrens kan voor woningen een zogenaamde hogere waarde worden vastgesteld. De hogere-waardeprocedure is de procedure die gevolgd moet worden voor het vaststellen van een geluidsbelasting waar deze, in een specifieke situatie, hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Gemeenten kunnen een hogere waarde vaststellen. Als de gemeente dit doet moet zij dit publiceren in een huis-aan-huis blad. Het is mogelijk om tegen het besluit om een hogere waarde vast te stellen beroep in te stellen. Bij de publicatie kun je vinden hoe en waar je dit kunt doen.  Op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vind je meer over geluidsoverlast, de mogelijkheden om er iets tegen te doen en de veranderingen in de regels.


Veel onderwerpen die eerst in de Wgh geregeld waren, zoals het vergunningstelsel voor inrichtingen en de regels voor recreatie-inrichtingen, zijn overgebracht in de Wet milieubeheer, de Wabo of besluiten ingevolge deze wetten. Daardoor ligt het accent bij de huidige Wgh op zonering.

Andere regelingen die geluidshinder beogen te voorkomen zijn de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwbesluit, het Weg en verkeersreglement, het Wetboek van strafrecht (Art. 142 en 431), de Zondagswet en de Luchtvaartwet.

Daarnaast staat het provincies en gemeenten vrij om bij autonome verordening ten aanzien van geluidshinder regels op te stellen. Gemeenten kunnen dat bijvoorbeeld doen in een gemeentelijke nota industrielawaai.

Lees meer:

 • over streefwaarden bij geluidshinder in het bijgevoegde schema 'streefwaarden' (downloaden word-document),
 • over de wettekst op de site van de overheid. U kunt op deze site ook de teksten van andere wetten vinden, zoals het Bouwbesluit.

Europese regels

De Europese richtlijn omgevingsgeluid schrijft voor de belangrijkste locaties voor dat verantwoordelijke overheden geluidsbelastingkaarten moeten publiceren. De actieplannen leggen een inspanningsverplichting vast om de geluidssituatie te verbeteren. Toename van de geluidsbelasting is niet toegestaan. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Agglomeraties met een bevolking van meer dan 250.000 personen
 • Wegen waarop jaarlijks meer dan 6 miljoen maal een voertuig zal passeren
 • Hoofdspoorwegen waarop jaarlijks meer dan 60.000 maal een trein zal passeren
 • Burgerluchthavens waarop jaarlijks meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen plaatsvinden met uitsluiting van oefenvluchten met lichte vliegtuigen
 • Inrichtingen volgens de Wet milieubeheer die meer dan 55 decibel Lden produceren

Zonering en geluidhinder

Zonering vormt een verbinding tussen de Wet Geluidhinder (Wgh), de Woningwet en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bij ontwikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening legt de Wgh beperkingen en verplichtingen op.

Zo moet enerzijds een gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening houden met de geluidsnormen van de Wgh. Dat kan soms betekenen dat woningen of een weg niet op de voorgenomen plek gerealiseerd kunnen worden.

Anderzijds kunnen in bestemmingsplannen geluidszones worden vastgelegd die de vergunningverlening op grond van de Wabo beperken.

Men kan een geluidszone typeren als een gebied waarin aan de geluidsproblematiek aandacht moet worden geschonken en waarin geluidsnormen gelden.

Deze geluidsnormen kunnen in de Wgh het karakter hebben van voorkeur- of basisgrenswaarden -meestal is dit 50 dB(A)- en van maximale of absolute grenswaarden.

Maximale grenswaarden geven de grens aan tot waaraan B & W maximaal ontheffing van de voorkeursgrenswaarde kunnen verlenen. De grenswaarden hebben vaak betrekking op de gevel van de woningen.

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen verkeerslawaai en industrielawaai.

Verkeerswegen (verkeerslawaai)

Anders dan bij industrieterreinen met A-inrichtingen hoeft voor zones langs verkeerswegen geen apart besluit te worden genomen. De zone ligt er van rechtswege, zelfs al is de weg nog in de ontwerpfase. Er ligt geen zone langs wegen:

 • binnen een woonerf (artikel 74 lid 2 Wet geluidhinder),
 • waar een maximum snelheid van 30 km/uur geldt (artikel 74 lid 3 Wet geluidhinder),
 • waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart, vaststaat, dat de geluidsbelasting - op 10 meter uit de as van de rijstrook - 50 dB(A) of minder bedraagt (art 74 lid 3).

Industrieterreinen (industrielawaai)

Art. 2.1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wijst categorieën van inrichtingen aan die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Dat zijn de zogenaamde A-inrichtingen. Rondom elk industrieterrein waarop een A-inrichting is gevestigd moet een zone liggen. De gemeenteraad bepaalt in principe de breedte van die zone. Buiten die zone mag de geluidsbelasting nooit hoger zijn dan 50 dB(A). Ook binnen de zone geldt een norm.

Op grond van art. 2.14 Wabo moet het gezag dat de omgevingsvergunning verleent, de normen voor industrielawaai uit de Wgh in acht nemen. Dit geldt zowel voor de voorkeursgrenswaarden als de maximale grenswaarden.

Als de zone is vastgesteld en de voorkeursgrenswaarde binnen de zone wordt overschreden, kunnen B&W ontheffing van deze waarde verlenen. Dit kan tot maximaal 55 dB(A). Het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen biedt nadere regels voor ontheffingen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!