U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal / Crisis- en herstelwet (Chw)

Crisis- en herstelwet (Chw)

De Crisis- en herstelwet is in 2010 in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de behoefte van bestuurders en bedrijfsleven aan snellere en flexibele besluitvorming bij bouwprojecten. De minister van I&M kan steeds nieuwe projecten aanwijzen die onder de werking van deze wet vallen. Op termijn zal deze wet worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet.

De Crisis- en herstelwet is in 2010 in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de behoefte van bestuurders en bedrijfsleven aan snellere en flexibele besluitvorming bij bouwprojecten. Er worden steeds nieuwe projecten onder de werking van de wet gebracht.

De tekst van de wet vind je op www.wetten.nl onder Crisis- en herstelwet, evenals het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Wees gewaarschuwd: als je als burger of organisatie met projecten te maken krijgt die onder de Crisis- en herstelwet vallen, moet je er rekening mee houden dat de inspraak- em de beroepsprocedure op verschillende manieren wordt versneld. Bij het indienen van bezwaar- en beroepschriften kun je bijvoorbeeld geen pro-formastukken indienen, om die later aan te vullen. Binnen de bezwaar- of beroepstermijn van zes weken moet je alle gronden (argumenten) noemen, met een goede onderbouwing (artikel 1.6a van de wet). Wel kun je na verloop van de bezwaar- of beroepstermijn nog aanvullende informatie aanleveren, bijvoorbeeld rapporten, als bewijs van je stellingen.

Hieronder tref je een aantal voorbeelden aan van rechterlijke uitspraken over dit artikel. De uitspraken kun je vinden op www.rechtspraak.nl.

 • Externe veiligheid
  Omwonenden van een inbreidingsplan te Brummen konden geen beroep doen op het feit dat de afstand tussen een bedrijf met gevaarlijke stoffen en de aan te leggen woonwijk in verband met de veiligheid onvoldoende groot was. Zij woonden immers buiten die nieuwe woonwijk. De regelgeving over externe veiligheid beschermt in dit geval niet de belangen van deze omwonenden.
  Uitspraak Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, van 19 januari 2011, procedurenummer 201006426/1/R2.
 • Geluidhinder
  Bewoners kunnen alleen een beroep doen op de bescherming van de Wet geluidhinder als zij geluidhinder (gaan) ondervinden van een project dat onder de Crisis- en herstelwet valt.
  Uitspraak Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, 19 januari 2011, 201006426/1/R2 (Brummen).
  Uitspraak Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, 13 juli 2011,201008514/1/M3 (bestemmingsplan Tuibrug).
 • Maatschappelijke en financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan
  De maatschappelijke uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan wordt niet gezien als een belang van omwonenden, in tegenstelling tot de financiële uitvoerbaarheid.
  Uitspraak Rechtbank Den Bosch, 17 augustus 2011, zaaknummer: AWB 11/435, 436 (Veghel)
 • Natuurbescherming
  Omwonenden van een beschermd natuurgebied kunnen soms wel een beroep doen op de Natuurbeschermingswet, omdat zij belang hebben bij behoud van een goede kwaliteit van de leefomgeving, wat nauw samenhang met het beschermen van het gebied.
  "De bepalingen van de Nbw 1998 hebben met name ten doel om het algemene belang van bescherming van natuur en landschap te beschermen. Maar de belangen van [appellant] en anderen bij het behoud van een goede kwaliteit van hun leefomgeving, waarvan het Natura 2000-gebied deel uitmaakt, zijn in dit geval zo verweven met de algemene belangen die de Nbw 1998 beoogt te beschermen, dat niet kan worden geoordeeld dat de betrokken normen van de Nbw 1998 kennelijk niet strekken tot bescherming van hun belangen."
  Uitspraak Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, 13 juli 2011. proc. nr. 201008514/1/M3 (bestemmingsplan Tuibrug).

Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

In het Besluit uitvoering crisis en herstelwet wordt een aantal bepalingen uit de Crisis en herstelwet verder uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn;

De aanwijzing van ontwikkelingsgebieden op grond van artikel 2.2 van de wet;
Uitwerking van de regeling voor innovatieve projecten van artikel 2.4 van de wet;
Aanwijzing van lokale projecten van nationale betekenis op grond van artikel 2.18 van de wet.

Het besluit is terug te vinden op www.wetten.nl

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!