U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal / Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt hoe bestuursorganen en ambtenaren (waaronder ook rechters) zich moeten gedragen ten opzichte van burgers en ook onderling. Ze bevat definities van belangrijke begrippen, beginselen, procedures, verplichtingen en bevoegdheden. In bijzondere bestuursrechtelijke wetten, zoals de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet of de Woningwet, wordt van deze algemene regels gebruik gemaakt.

Het bestuursrecht toonde tot 1994 een ernstig gebrek aan eenheid en systematiek. De basisregels van het burgerlijk recht en het strafrecht waren namelijk wel neergelegd in algemene wetboeken, maar het bestuursrecht was verspreid over een groot aantal rechtsbronnen (zoals wetten en rechtspraak). Dit maakte het zeer onoverzichtelijk. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft aan dit probleem een einde gemaakt.

Omdat de opzet van de wet erg omvangrijk is, is ervoor gekozen deze in meerdere delen tot stand te brengen. De Awb verandert dus nog steeds. Zie de meest recente tekst van de Awb op de www.wetten.nl.

In de Awb staan regels over onder andere besluitvorming, handhaving, beroep en bezwaar. Zo wordt bij het voorbereiden van besluiten een procedure doorlopen met een aantal vaste stappen. Vaak kun je zienswijzen indienen naar aanleiding van een ontwerp-besluit, of een bezwaarschrift indienen tegen het definitieve besluit. Hoe dat moet staat in het besluit zelf. Door middel van een zienswijze of een bezwaarschrift vraag je het bestuursorgaan om haar besluit opnieuw in overweging te nemen. Als je niet tevreden bent over de beslissing op je zienswijze of bezwaarschrift, kun je beroep instellen. Door een beroepschrift in te dienen vraag je de rechter om te toetsen "of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen". Je stelt beroep in bij de rechter (sector bestuursrecht van de rechtbank) of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). In de reactie op je zienswijze of de beslissing op het bezwaarschrift staat bij wie je beroep kunt instellen en hoe je dat moet doen.

Er is één uniforme voorbereidingsprocedure voor besluiten (afd. 3.4 Awb), zoals een omvangrijke omgevingsvergunning of een bestemmingsplan. Deze procedure hoeft alleen gevolgd te worden als de wet dat voorschrijft. Onderdeel van deze procedure is dat iedereen een zienswijzen kan indienen, maar dat alleen 'belanghebbenden' in beroep kunnen gaan tegen bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Voor eenvoudige besluiten geldt geen verplichte voorbereidingsprocedure.

Belangrijke definities die in de Awb worden uitgelegd, zijn:

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!