U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Wet- en regelgeving / Nationaal

Nationaal


Hier vind je informatie over wetten en regels die door de nationale overheid zijn vastgesteld op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming. Bijvoorbeeld de Wabo en de Wet milieubeheer.

Omgevingswet

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de doorlooptijd van vergunningen en plannen op het gebied van het omgevingsrecht flink in te korten. Alle wetgeving die te maken heeft met de leefomgeving (ruimtelijke ordening, milieu, natuur en water, etc.) zoals de Wabo, de Wro, de Wet natuurbescherming en de Waterwet, wordt in 2021 vervangen door de Omgevingswet.

Lees verder...

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Ruimte is schaars in Nederland. In ruimtelijke plannen leggen de overheden daarom vast hoe we de ruimte willen verdelen en gebruiken. Zowel de gemeenten, de provincies als het Rijk stellen ruimtelijke plannen op. Er zijn verschillende soorten plannen, waaronder structuurvisies, bestemmingsplannen en inpassingsplannen.

Lees verder...

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De Algemene wet bestuursrecht bepaalt hoe bestuursorganen en ambtenaren (waaronder ook rechters) zich moeten gedragen ten opzichte van burgers en ook onderling. Ze bevat definities van belangrijke begrippen, beginselen, procedures, verplichtingen en bevoegdheden. In bijzondere bestuursrechtelijke wetten, zoals de Wet milieubeheer, de Natuurbeschermingswet of de Woningwet, wordt van deze algemene regels gebruik gemaakt.

Lees verder...

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Er zijn 26 verschillende vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, meldingsplichten e.d. op het terrein van milieubescherming, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuurbescherming in één vergunningenstelsel ondergebracht: de omgevingsvergunning. Dit is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Lees verder...

Crisis- en herstelwet (Chw)

De Crisis- en herstelwet is in 2010 in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de behoefte van bestuurders en bedrijfsleven aan snellere en flexibele besluitvorming bij bouwprojecten. De minister van I&M kan steeds nieuwe projecten aanwijzen die onder de werking van deze wet vallen. Op termijn zal deze wet worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet.

Lees verder...

Wet milieubeheer (Wm)

De Wet milieubeheer (Wm) is een belangrijke kaderwet (dat is een wet met algemene principes, en dus niet met gedetailleerde regels) op het gebied van milieu. Ze bevat onder meer bevoegdheden en verplichtingen voor bestuursorganen, definities van belangrijke milieubegrippen en bepalingen over onder andere adviesorganen.

Lees verder...

Wet geluidhinder (Wgh)

Een van de belangrijkste wetten die voorkoming en bestrijding van geluidhinder beogen, is de Wet geluidhinder (Wgh). De Wet geluidhinder kent een stelsel van normen voor geluidhinder.

Lees verder...

Wet Luchtkwaliteit

In de Wet Milieubeheer is een nieuw hoofdstuk opgenomen over luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk is op 15 november 2007 in werking getreden en vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer gaat over luchtkwaliteitseisen en en staat bekend als de Wet luchtkwaliteit.

Lees verder...

Flora- en faunawet (Vervallen)

De Flora- en faunawet is vervallen per 01-01-2017 en opgegaan in de Wet natuurbescherming.

Lees verder...

Natuurbeschermingswet 1998 (Vervallen)

De Natuurbeschermingswet 1998 is vervallen en de Wet Natuurbescherming is sinds januari 2017 van kracht

Lees verder...

Wet natuurbescherming

Op 01-01-2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet voegt de bestaande wetten (de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet) op het gebied van natuurbescherming samen en vereenvoudigt deze. De nieuwe wet beschermt nu gebieden én soorten.

Lees verder...

Tracéwet

De Tracéwet regelt de aanleg van weg (of spoorlijn) door de rijksoverheid.

Lees verder...

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen de overheid verzoeken om informatie over overheidszaken. Ook staat in de Wob een verplichting voor de overheid om aktief, uit eigen beweging, informatie te verstrekken aan het publiek over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Lees verder...