U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Voorbeeldbrieven / voorbeeldbrieven omgevingsvergunning (Wabo) / Voorbeeld beroepschrift omgevingsvergunning na zienswijze (na uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Voorbeeld beroepschrift omgevingsvergunning na zienswijze (na uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Voorbeeld beroepschrift, tips en adviezen die je kunt gebruiken bij het schrijven van je eigen beroepschrift.

Ben je het niet eens met een besluit over een omgevingsvergunning? Dan kun je beroep instellen bij de rechtbank, dat doe je door een beroepschrift in te dienen. Je kunt je eerder ingediende zienswijze hiervoor als uitgangspunt nemen. Hieronder vindt je een aantal spelregels en adviezen die je kunt gebruiken bij het schrijven van een beroepschrift. Hiernaast vind je een voorbeeld van een beroepschrift. Dit voorbeeld bevat geen inhoudelijke argumenten omdat die per geval (veel) kunnen verschillen.


1. Het startpunt voor het beroepschrift is de zienswijze die je hebt ingediend. Heb je geen zienswijze ingediend? Dan zal de rechter je beroepschrift niet in behandeling nemen (dan ben je niet ontvankelijk). Bij het hoger beroepsschrift moet je ook je beroepschrift betrekken.

Je kunt in je (hoger)beroepschrift alleen argumenten aanvoeren over onderwerpen die je ook in je zienswijze hebt besproken. Er geldt één uitzondering op deze regel: heb je zienswijzen ingediend over milieu-aspecten, zoals geluid of lucht, dan kun je in het beroepschrift ook op andere milieu-aspecten ingaan.2. Je kunt alleen beroep instellen als je belanghebbende bent. Uitgebreide uitleg over wanneer je belanghebbende bent (juridisch gezien) vindt je hier.3. Sommige argumenten mag de rechter niet meewegen op grond van het relativiteitsbeginsel. Wat houdt het relativiteitsbeginsel in?

Het relativiteitsbeginsel houdt in dat de rechter in beroep of hoger beroep een besluit niet mag vernietigen omdat het besluit in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel (bijvoorbeeld een wet). Eerst moet de rechter toetsen of die regel 'strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept'.

Een voorbeeld waarbij deze regeling is toegepast is een uitspraak van de Raad van State over een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan van de gemeente Brummen (Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak 19 januari 2011, LJN: BP1352, 201006426/1/R2, te vinden via www.rechtspraak.nl). Het ging daarbij om de bouw van een groot aantal nieuwe woningen. In die zaak voerden (belanghebbende) omwonenden aan dat er onvoldoende rekening was gehouden met de milieuzone rondom een nabijgelegen bedrijf (Cray Valley). De woningen zouden komen te liggen binnen die milieuzone. De Raad van State heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de gemeente inderdaad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in dit geval de woningen binnen de milieuzone gebouwd zouden kunnen worden. Alleen omdat de milieuzone niet is bedoeld om de belangen van de omwonenden (uitzicht) te beschermen heeft de Raad van State het besluit ondanks dit gebrek toch niet vernietigd.

Het relativiteitsbeginsel is terug te vinden in artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.4. Wie stelt moet bewijzen! Als je beroep instelt moet je aantonen dat de feiten die jij aanvoert de juiste zijn. Het kan daarom belangrijk zijn om je argumenten te ondersteunen met een deskundigenrapport, bijvoorbeeld een geluidsrapport. Er zijn veel bedrijven die zich specialiseren in het maken van zulke rapporten. Voeg alle rapporten altijd bij je beroepschrift en stuur ze op tijd in. Alleen officieel ingediende stukken worden door de rechter meegenomen in de beslissing.5. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante wet- en regelgeving bevat vele regels over wat wel en niet meegewogen moet worden bij de beslissing over het verlenen van een vergunning. Om precies te weten welke regels in jouw geval van toepassing zijn en te zorgen dat je niets over het hoofd ziet kan het verstandig zijn om een specialist te raadplegen. Zoals een advocaat of een adviesbureau.6. Als je verwacht dat je voor het einde van de beroepstermijn de beroepsgronden niet compleet hebt, bijvoorbeeld omdat je advies wilt inwinnen en/of een deskundigenrapport laten maken, kun je de rechtbank vragen om een termijn te stellen waarbinnen je de beroepsgronden alsnog kunt indienen. Je dient dan een beroepschrift met de gronden die je op dat moment hebt. Daarna kun je het volgende invoegen in je beroepschrift:

 

Om nader onderzoek te kunnen uitvoeren en advies te kunnen inwinnen verzoek ik u vriendelijk om mij uitstel te verlenen voor het indienen van inhoudelijke redenen van beroep.LET OP! ALS DE CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING IS KUN JE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEROEPSTERMIJN GEEN NIEUWE BEROEPSGRONDEN MEER INDIENEN. WEL KUN JE DE ONDERBOUWING VAN ARGUMENTEN AANVULLEN, BIJVOORBEELD MET BEWIJZEN OF DESKUNDIGENRAPPORTEN!!

 

7. Zorg dat je op tijd bent! Te laat ingediende beroepschriften worden niet in behandeling genomen. Bij twijfel moet jij bewijzen dat jouw beroepschrift op tijd is binnengekomen. Als je je beroepschrift per post verstuurt doe dit dan bij voorkeur aangetekend, bezorg je hem zelf, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.

 

8. Het besluit waartegen je beroep instelt treedt (in principe) direct in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat betekent dat de aanvrager hier direct gebruik van kan maken, er kan bijvoorbeeld dus in principe worden begonnen met de bouw. Je kunt dit voorkomen door de rechtbank waar je je beroep moet indienen te vragen om een voorlopige voorziening. In die voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat de vergunning of het bestemmingsplan niet gebruikt mag worden voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan in de beroepszaak. Tips en een voorbeeldbrief kun je hier vinden.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!