U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Voorbeeldbrieven / voorbeeldbrieven mestverwerkingsinstallaties / voorbeeld hoger beroepschrift omgevingsvergunning (Wabo) mestverwerkingsinstallatie

voorbeeld hoger beroepschrift omgevingsvergunning (Wabo) mestverwerkingsinstallatie

Hier vind je een tips en een voorbeeldbrief voor het schrijven van een hoger beroepschrift tegen een omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie.

Ben je bij de recht rechtbank in beroep gegaan tegen een besluit over een omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie, en ben je het niet eens met de uitspraak? Dan kun je hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat doe je door een hoger beroepschrift in te dienen. Je kunt je eerder bij de rechtbank ingediende beroepschrift hiervoor als uitgangspunt nemen. Hieronder vindt je een aantal spelregels en adviezen die je kunt gebruiken bij het schrijven van een hoger beroepschrift. Daaronder vindt je voorbeelden van een hoger beroepschrift. Deze voorbeelden bevatten geen inhoudelijke argumenten omdat die per geval (veel) kunnen verschillen. Het schrijven van een hoger beroepschrift is ingewikkeld en tijdrovend, het is daarom aan te raden om ook professionele juridische hulp in te schakelen. op deze pagina vind je meer informatie over (gesubsidieerde) rechtsbijstand.1. Het startpunt voor het hoger beroepschrift is het beroepschrift dat je hebt ingediend bij de rechtbank. Je kunt in je hoger beroepschrift alleen argumenten aanvoeren over onderwerpen die je ook in je beroepschrift hebt besproken. Er geldt één uitzondering op deze regel: ben je in je beroepschrift ingegaan op milieu-aspecten, zoals geluid of lucht, dan kun je in het hoger beroepschrift ook op andere milieu-aspecten ingaan.2. Je kunt alleen hoger beroep instellen als je belanghebbende bent.3. Sommige argumenten mag de rechter niet meewegen op grond van het relativiteitsbeginsel. Wat houdt het relativiteitsbeginsel in?

Het relativiteitsbeginsel houdt in dat de rechter in beroep of hoger beroep een besluit niet mag vernietigen omdat het besluit in strijd is met een geschreven of ongeschreven rechtsregel (bijvoorbeeld een wet). Eerst moet de rechter toetsen of die regel 'strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept'.

Een voorbeeld waarbij deze regeling is toegepast is een uitspraak van de Raad van State over een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan van de gemeente Brummen (Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak 19 januari 2011, LJN: BP1352, 201006426/1/R2, te vinden via www.rechtspraak.nl). Het ging daarbij om de bouw van een groot aantal nieuwe woningen. In die zaak voerden (belanghebbende) omwonenden aan dat er onvoldoende rekening was gehouden met de milieuzone rondom een nabijgelegen bedrijf (Cray Valley). De woningen zouden komen te liggen binnen die milieuzone. De Raad van State heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de gemeente inderdaad onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in dit geval de woningen binnen de milieuzone gebouwd zouden kunnen worden. Alleen omdat de milieuzone niet is bedoeld om de belangen van de omwonenden (uitzicht) te beschermen heeft de Raad van State het besluit ondanks dit gebrek toch niet vernietigd.

Het relativiteitsbeginsel is terug te vinden in artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.4. Wie stelt moet bewijzen! Als je beroep instelt moet je aantonen dat de feiten die jij aanvoert de juiste zijn. Het kan daarom belangrijk zijn om je argumenten te ondersteunen met een deskundigenrapport, bijvoorbeeld een geluidsrapport. Er zijn veel bedrijven die zich specialiseren in het maken van zulke rapporten. Voeg alle rapporten altijd bij je beroepschrift en stuur ze op tijd in. Alleen officieel ingediende stukken worden door de rechter meegenomen in de beslissing.5. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en aanverwante wet- en regelgeving bevat vele regels over wat wel en niet meegewogen moet worden bij de beslissing over het verlenen van een vergunning. Om precies te weten welke regels in jouw geval van toepassing zijn en te zorgen dat je niets over het hoofd ziet kan het verstandig zijn om een specialist te raadplegen. Zoals een advocaat of een adviesbureau. Meer informatie hierover vind je in een apart informatieblad.6. Als je verwacht dat je voor het einde van de hoger beroepstermijn de hoger beroepsgronden niet compleet hebt, bijvoorbeeld omdat je advies wilt inwinnen en/of een deskundigenrapport laten maken, kun je de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een termijn te stellen waarbinnen je de hoger beroepsgronden alsnog kunt indienen. Je dient dan een hoger beroepschrift met de gronden die je op dat moment hebt. Daarna kun je het volgende invoegen in je hoger beroepschrift:

 

Om nader onderzoek te kunnen uitvoeren en advies te kunnen inwinnen verzoek ik u vriendelijk om mij uitstel te verlenen voor het indienen van inhoudelijke redenen van hoger beroep.LET OP! ALS DE CRISIS- EN HERSTELWET VAN TOEPASSING IS KUN JE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE BEROEPSTERMIJN GEEN NIEUWE HOGER BEROEPSGRONDEN MEER INDIENEN. WEL KUN JE DE ONDERBOUWING VAN ARGUMENTEN AANVULLEN, BIJVOORBEELD MET BEWIJZEN OF DESKUNDIGENRAPPORTEN!!

 

7. Zorg dat je op tijd bent! Te laat ingediende hoger beroepschriften worden niet in behandeling genomen. Bij twijfel moet jij bewijzen dat jouw hoger beroepschrift op tijd is binnengekomen. Als je je hoger beroepschrift per post verstuurt doe dit dan bij voorkeur aangetekend, bezorg je hem zelf, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.

 

8. De uitspraak waartegen je hoger beroep instelt is (in principe) direct rechtsgeldig nadat deze is bekendgemaakt. Dat betekent dat de aanvrager direct gebruik kan maken van de bestreden omgevingsvergunning, er kan bijvoorbeeld dus in principe worden begonnen met de bouw. Je kunt dit voorkomen door de de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te vragen om een voorlopige voorziening. In die voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat de vergunning niet gebruikt mag worden voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan in de hoger beroepszaak.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!