U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Voorbeeldbrieven / voorbeeldbrieven mestverwerkingsinstallaties / voorbeelbrief zienswijze omgevingsvergunning(Wabo) voor mestverwerkingsinstallatie

voorbeelbrief zienswijze omgevingsvergunning(Wabo) voor mestverwerkingsinstallatie

Hier vind je informatie, tips en een voorbeeldbrief voor het schrijven van een zienswijze tegen een omgevingsvergunning voor een mesverwerkingsinstallatie.

Hiernaast vind je een voorbeeldbrief voor het indienen van een zienswijze naar aanleiding van een omgevingsvergunning. Dit voorbeeld bevat geen inhoudelijke argumenten omdat die per geval teveel verschillen. Wel volgen hier nog een aantal vuistregels en tips. Hier vind je meer informatie over het inschakelen van professionele juridische ondersteuning.

 1. Wees zo compleet mogelijk, thema's waarover je niets aanvoert in je zienswijze kun je later niet meer gebruiken in (hoger)beroep!
 2. Onderwerpen die van belang kunnen zijn bij een mestverwerkingsinstallatie (niet uitputtend):

  • geurhinder (stankoverlast)
  • geluidhinder
  • verkeersbewegingen
  • waterverontreiniging
  • luchtverontreiniging
  • gevaar voor de gezondheid van omwonenden (externe veiligheid)
  • beschermde diersoorten (flora- en faunawet)
  • beschermde natuurgebieden (natuurbeschermingswet)
  • ammoniakdepositie
  • bijzonderheden ter plaatse (denk bijvoorbeeld aan bejaardenhuis of school in de buurt)
  • beleid van de gemeente zelf maar ook op provinciaal en nationaal niveau

   

 3. Zorg dat je op tijd bent! Te laat ingediende zienswijzen worden niet in behandeling genomen. Dit betekent dat je dan ook niet meer in beroep kunt. Bij twijfel moet jij bewijzen dat de zienswijze op tijd is binnengekomen. Als je je zienswijze per post verstuurt doe dit dan bij voorkeur aangetekend, bezorg je hem zelf, vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.
 4. Wie stelt moet bewijzen. Zorg dat je je argumenten goed onderbouwt, het liefst met deskundigenrapporten.
 5. Samen kun je meer bereiken. Probeer een groep om je heen te verzamelen van andere belanghebbenden en omwonenden. Zo kun je werk en kosten verdelen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!