U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure

De Algemene wet bestuursrecht kent een uitgebreide procedure voor de voorbereiding van besluiten door de overheid, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Deze procedure is van toepassing als dat expliciet is bepaald in de wet- of regelgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het vaststellen van het bestemmingsplan.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (u.o.v.) biedt je de mogelijkheid om door middel van een zienswijze te reageren op een ontwerp-besluit. In het definitieve besluit kan het bestuursorgaan rekening houden met die zienswijzen. Tegen dat definitieve besluit kunnen belanghebbenden vervolgens beroep en hoger beroep instellen, als dat nodig is. Je hoeft dan niet eerst nog een bezwaarschrift in te dienen.

Let op: als je geen zienswijzen hebt ingediend, kun je later in principe niet in beroep. Op deze strenge regel bestaan enkele uitzonderingen, maar bijvoorbeeld het niet kunnen indienen van zienswijzen omdat je op vakantie was tijdens de inspraaktermijn is geen geldig excuus.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure is soms wettelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, of sommige omgevingsvergunningen. Een bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om vrijwillig een zienswijzemogelijkheid in te lassen bij plannen of besluiten, waarbij dat niet is voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij een structuurvisie.

Een andere procedure komt ook voor: een definitief overheidsbesluit wordt dan bekendgemaakt zonder dat je een zienswijzemogelijkheid hebt naar aanleiding van een ontwerp-besluit. Als belanghebbende kun je in dat geval een bezwaarschrift indienen, als je het met het  besluit niet eens bent. Daarna kun je eventueel nog in beroep. Ook hierbij geldt dat je in principe niet in beroep kunt gaan als je geen bezwaarschrift hebt ingediend.

Hieronder zie je de uniforme openbare voorbereidingsprocedure weergegeven in een stroomschema:

stroomschema uniforme voorbereidingsprocedure

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!