U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Projectuitvoeringsbesluit

Projectuitvoeringsbesluit

Omdat de financiële crisis hard heeft toegeslagen in de bouwsector voorziet de Crisis en herstelwet in een procedure om de uitvoering van woningbouw versneld mogelijk te maken door middel van een 'projectuitvoeringsbesluit'.

Inleiding
Voorwaarden
Uitzonderingen
Reikwijdte
Beoordelingskader
Procedure
Inwerkingtreding
Koppeling met de Wro
Tips

Inleiding

Omdat de financiële crisis hard heeft toegeslagen in de bouwsector voorziet de Crisis en herstelwet in een procedure om de uitvoering van woningbouw versneld mogelijk te maken. Deze procedure is omschreven in afdeling 6 van hoofdstuk 2 van de wet.

Voor de invoering van de Wabo en daarmee de omgevingsvergunning (op 1 oktober 2010) waren voor een woningbouwproject een flink aantal vergunningen en ontheffingen nodig. Denk bijvoorbeeld aan een bouwvergunning, ontheffing van het bestemmingsplan, aanlegvergunning (voor de toegangswegen), etc. Deze procedures kunnen, samen, veel tijd in beslag nemen. Om deze tijd te verkorten maakt de Crisis en herstelwet het mogelijk om deze vergunningen en ontheffingen te vervangen door een projectuitvoeringsbesluit. Alhoewel de meeste vergunningen en ontheffingen voor woningbouwprojecten inmiddels onder de omgevingsvergunning vallen kan nog steeds gebruik gemaakt worden van het projectuitvoeringsbesluit. Dat kan voor een projectontwikkelaar of gemeente voordelig zijn als er ook een of meer vergunningen of ontheffingen nodig zijn niet onder de omgevingsvergunning vallen. Bovendien biedt de procedure voor een projectuitvoeringsbesluit minder rechtsbescherming dan de omgevingsvergunning. Tegen een omgevingsvergunning staat beroep en hoger beroep open (eerst bij de rechtbank en vervolgens bij de Raad van State, tegen een projectuitvoeringsbesluit kan alleen direct beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit kan veel tijd schelen. Het is daarom van belang om goed uit te zoeken of in een specifiek geval een projectuitvoeringsbesluit wel toegestaan is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een projectuitvoeringsbesluit moet een project aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder zijn die voorwaarden kort weergegeven. De precieze tekst is terug te vinden in art 2.9 van de Crisis en herstelwet (www.wetten.nl);

 • Het project voorziet hoofdzakelijk in de bouw van tenminste 12 woningen;
 • Het project voorziet hoofdzakelijk in de bouw van ten hoogste 1500 woningen als het project één ontsluitingsweg omvat;
 • Het project voorziet hoofdzakelijk in de bouw van ten hoogste 2000 woningen als het project twee ontsluitingswegen omvat met een gelijke verkeersverdeling.

Als twee projecten dicht bij elkaar liggen moet het aantal woningen van die projecten bij elkaar worden opgeteld.

Verder komen projecten in aanmerking die zijn aangewezen in artikel 8 van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet.

Uitzonderingen

In een aantal gevallen komen projecten die aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen toch niet in aanmerking voor een projectuitvoeringsbesluit. Hieronder zijn deze uitzonderingen kort weergegeven. De precieze tekst is terug te vinden in art 2.9 van de Crisis en herstelwet (www.wetten.nl);

 • Indien voor de uitvoering van het project een vergunning op grond van artikel 2.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming vereist is;
 • Indien het project op grond van artikel 2.18 van de Crisis en herstelwet is aangewezen als project van nationaal belang;
 • Indien het project woningbouw omvat op minder dan 100 meter van een hoofdweg als bedoeld in de Tracéwet, gemeten vanaf het midden van die weg.
 • Indien het project woningbouw omvat op minder dan 100 meter van een weg die is aangeduid als route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen. Welke wegen dit zijn kan worden opgevraagd bij de gemeente of het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Indien het project de bouw omvat van woningen binnen een afstand van 30 meter van een hoofdspoorweg. Een lijst van hoofdspoorwegen is terug te vinden in het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen, deze is te vinden op www.wetten.nl.
 • Indien het project de bouw omvat van woningen in of op wateren die zijn aangewezen als vaarweg en die geschikt zijn voor schepen van met een laadvermogen van tenminste 400 ton. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij Rijkswaterstaat of het hoogheemraadschap van uw regio.

Reikwijdte

Het projectuitvoeringsbesluit vervangt alle vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en andere besluiten die wettelijk vereist zijn om het project uit te voeren. De enige uitzonderingen hierop zijn de Wet natuurbescherming (voor wat betreft het verstoren, vangen etc. van door die wet beschermde planten of dieren), hoofdstuk V paragraaf 1 van de Erfgoedwet (de opgravingsvergunning), artikel 6.5 onderdeel c van de Waterwet (bijzondere vergunning in verband met internationale verplichtingen of bovenregionale belangen) en artikel 4.3a van de Wet ruimtelijke ordening (afwijking van gemeentelijke of provinciale regels bij nationaal belang).

Beoordelingskader

Bij de vaststelling van een projectuitvoeringsbesluit moet het bestuursorgaan alle betrokken belangen afwegen. In ieder geval moeten de belangen worden meegewogen die bij de normale procedure beschermd zouden worden door een vergunning of ontheffing die door het projectuitvoeringsbesluit niet meer nodig is. Die belangen moeten worden gewogen zoals dat ook in een normale procedure zou gebeuren. Uit de toelichting op het plan moet blijken op welke wijze rekening is gehouden met die belangen. Een compleet overzicht van alle beoordelingskaders en uitzonderingen is terug te vinden in artikel 2.10 van de Crisis en herstelwet.

Procedure

Een projectuitvoeringsbesluit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Als het gaat om een project van provinciaal belang kan een projectbesluit ook worden vastgesteld door provinciale staten.

Op de voorbereiding van een projectuitvoeringsbesluit is, op grond van artikel 2.11 van de Crisis en herstelwet, de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet Bestuursrecht van toepassing. Ditzelfde artikel bepaalt dat zienswijzen kunnen worden ingediend door iedereen Nadat het besluit is genomen staat voor belanghebbende beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De afdeling moet dan binnen zes maanden beslissen.

Inwerkingtreding

Een projectuitvoeringsbesluit treedt pas in werking op het moment dat de beroepstermijn is afgelopen of, indien beroep wordt ingesteld, na een beslissing op dat beroep. Tenzij de beslissing op beroep inhoudt dat het besluit vernietigd wordt, dan zal een nieuw besluit genomen moeten worden.

Koppeling met de Wro

Het projectuitvoeringsbesluit is op verschillende manieren verbonden met de Wro. Artikel 2.12 van de Crisis en herstelwet stelt een projectuitvoeringsbesluit, voor zover het project waarop het projectuitvoeringsbesluit van toepassing is in strijd is met het bestemmingsplan of een beheersverordening, gelijk aan een projectbesluit c.q. vrijstelling in het kader van de Wro. Artikel 2.15 verklaart een aantal regelingen van de Wro van toepassing. Dit betreft de bevoegdheid van Provincie en Rijk om aanwijzingen te geven, de regeling voor tegemoetkoming in schade en de regeling met betrekking tot grondexploitatie.

Tips

Een projectuitvoeringsbesluit voegt een groot aantal procedures samen waardoor in principe nog maar een procedure overblijft. Dit betekent daarom ook dat er nog maar een kans overblijft om actie tegen het project te ondernemen. De volgende zaken zijn daarom van belang;

 • Zorg dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen, let in het bijzonder op wanneer het besluit ter inzage wordt gelegd en wordt bekendgemaakt;
 • Zorg dat u tijdig zienswijzen indient. Dien zoveel mogelijk zienswijzen in. Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend zijn kunnen later beroep instellen! U kun bovendien geen beroepsgronden aanvoeren die u niet als zienswijzen heeft ingediend;
 • Het is niet mogelijk om een zogenaamd pro-forma beroep in te stellen, een beroepschrift zonder beroepsgronden is niet ontvankelijk (art 1.6 tweede lid en 1.6a Crisis en herstelwet);
 • Een projectuitvoeringsbesluit zal door de rechter niet vernietigd worden op grond van een rechtsregel of beginsel als dat kennelijk niet strekt tot de bescherming van de belangen van degene die die regel in beroep aanvoert. In de praktijk betekent dit dat het alleen zin heeft om beroepsgronden aan te voeren in dien u met betrekking tot die specifieke beroepsgrond ook belanghebbende bent. Het kan daarom verstandig zijn om samen te werken met verschillende belanghebbenden of belangenorganisaties.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!