U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Omgevingsvergunning voor sloop

Omgevingsvergunning voor sloop

In het bestemmingsplan kan de gemeente bepalen dat in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning vereist is voor het afbreken van bouwwerken.

Inleiding
Procedure

Inleiding

In het bestemmingsplan kan de gemeente bepalen dat in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning vereist is voor het afbreken van bouwwerken. Dit is geregeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk verplicht stelt, kan ze zo ruimtelijke ontwikkelingen tegengaan. Bijvoorbeeld als die in strijd zijn met het bestemmingsplan of de uitvoering van het bestemmingsplan moeilijker maken. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld tegengaan dat een huizenblok gesloopt wordt, zonder dat er een concreet plan is om op die plek weer (een zelfde aantal) woningen te bouwen. Ook kan de gemeente aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden om bijvoorbeeld omliggende gebouwen te beschermen tijdens de sloop.

Een omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk kan ook verplicht worden gesteld in een inpassingsplan van rijk of provincie. Hierdoor kan de Rijks- of provinciale overheid voorkomen dat bouwwerken gesloopt worden die van belang zijn voor de gemeente overstijgende ruimtelijke ordening.

De omgevingsvergunning kan daarnaast ook vereist zijn voor het slopen van een gebouw dat is aangewezen als beschermd monument op grond van de Monumentenwet 1998 of voor een gebouw dat is aangewezen als monument op grond van de gemeentelijke of provinciale monumentenverordening.

Procedure

Er zijn verschillende procedures die van toepassing kunnen zijn voor de omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk. Welke procedure in een concreet geval van toepassing is hangt af van de inhoud en omvang van het project. Als bijvoorbeeld een bedrijf (inrichting in de zin van de Wet milieubeheer) wordt gesloopt moet de meest uitgebreide procedure gevolgd worden. Gaat het echter om het slopen van een gebouw in combinatie met het kappen van een boom die dreigt om te vallen dan kan met een eenvoudige procedure worden volstaan.

De verschillende procedures zijn terug te vinden in de Wabo.

U kunt tegen de omgevingsvergunning beroep instellen. Als een eenvoudige procedure is gevolgd moet meestal voorafgaand aan het instellen van beroep een bezwaarschrift worden ingediend.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!