U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Instandhoudingsdoelstellingen

Instandhoudingsdoelstellingen

Instandhoudingsdoelstellingen zijn de doelen die geformuleerd zijn in het kader van de instandhouding van de leefgebieden en van de habitats of populaties van in het wild levende dier- en plantensoorten, voor zover vereist op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Instandhoudingsdoelstellingen zijn de doelen die geformuleerd zijn in het kader van  de instandhouding van de leefgebieden en van de habitats of populaties van in het wild levende dier- en plantensoorten, voor zover vereist op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De instandhoudingsdoelstellingen kunnen ook betrekking hebben op natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied.

De instandhoudingsdoelstellingen worden vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten van Natura-2000 gebieden. Ze zijn het toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor projecten en andere handelingen met potentieel schadelijke gevolgen, op grond van de Wet natuurbescherming (art. 2.1 lid 4). Ze zijn ook het ambitieniveau voor de beheerplannen.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!