U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Wetten worden vaak verder uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten, de zogenoemde 'Algemene maatregelen van bestuur' (AMvB's).

Zo hoort bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een belangrijk uitvoeringsbesluit: het Besluit omgevingsrecht. In dit besluit kunt u precies vinden welke bedrijven een omgevingsvergunning nodig hebben voor milieuaspecten (voorheen milieuvergunning). Een ander belangrijk besluit is het Activiteitenbesluit, officieel het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer genaamd. Daarin staat precies welke maatregelen bedrijven moeten treffen om het milieu te beschermen tegen de gevolgen van hun activiteiten.

Een ander voorbeeld bij de Wet milieubeheer is het Besluit milieueffectrapportage. Daarin staat voor welke activiteiten het verplicht is om een milieueffectrapport te maken voordat daar een besluit over genomen kan worden.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is op enkele onderdelen verder uitgewerkt in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Zo zijn er nog veel meer AMvB's.

Wetten en AMvB's komen ongeveer op dezelfde manier tot stand, alleen wordt het parlement (de Eerste en Tweede Kamer) niet zo uitgebreid betrokken bij de voorbereiding van AMvB's als bij een wet. De Tweede Kamer kan ook geen amendementen voorstellen, zoals dat bij een wet wel kan. Beide worden echter voorbereid door de betrokken ministeries, besproken door de ministerraad, voorgelegd aan de Raad van State voor advies, en uiteindelijk vastgesteld door ondertekening door de betrokken minister(s) en het staatshoofd. Het besluit wordt in het Staatsblad bekend gemaakt.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!