U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische basisbegrippen / Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit

Op grond van de Wet natuurbescherming kunnen beschermde gebieden worden aangewezen. Het besluit waarbij dit gebeurt heet een aanwijzingsbesluit.

Beschermde natuurmonumenten (Vervallen)
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden (art. 10a Nbw 1998)

Beschermde natuurmonumenten (Vervallen)

Gebieden die door de Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als beschermd natuurmonument zijn vervallen. Dit komt omdat de Natuurbeschermingswet 1998 op 1 januari 2017 is vervallen, hiervoor is de Wet natuurbescherming in de plaats getreden. Ook de Natura 2000-gebieden die overlappen met de doelen van beschermde natuurmonumenten zijn vervallen.

Natura 2000-gebieden (art. 2.1 Wnb)

De regering heeft door middel van een aanwijzingsbesluit gebieden aangewezen die op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beschermd dienen te worden, de 'Natura 2000 gebieden'. In zo'n besluit staat welke doelen Nederland voor ogen heeft met de bescherming van het gebied. Een doel kan bijvoorbeeld de bescherming van bepaalde planten en dieren inhouden. Vervolgens zorgen Gedeputeerde staten  van de provincies ervoor dat er instandhoudingsmaatregelen worden getroffen in hun provincie.

Voor het specifieke gebied wordt door Gedeputeerde staten een beheerplan opgesteld. Het beheerplan komt tot stand in nauw overleg met betrokken partijen. In het beheerplan wordt beschreven met welke maatregelen de beschermingsdoelen ook behaald worden. Tegen de vaststelling van het beheerplan kan een zienswijze worden ingebracht. Deze zienswijzen kunnen ertoe leiden dat onderdelen van het plan worden gewijzigd. Nadat het plan definitief is vastgesteld kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep instellen bij de rechtbank.

 

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!