U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Zienswijze en bezwaar tegen bomenkap

Zienswijze en bezwaar tegen bomenkap

Voor het kappen van een of meer bomen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Of je een zienswijze of een bezwaarschrift moet indienen is afhankelijk van de vraag welke procedure van toepassing is op de desbetreffende omgevingsvergunning.

In diverse wetten, regels en plannen is vermeld wat onder de definitie 'bomenkap' wordt verstaan. Kort samengevat betreft het niet alleen het daadwerkelijk omhakken van een boom, maar ook zeer fors snoeien van de kroon (bijv. 'kandelaberen') of de wortels.

Voor het kappen van een of meer bomen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. De eis om een omgevingsvergunning voor het kappen aan te vragen vloeit voort uit een gemeentelijke kap- of bomenverordening. Vaak maakt deze deel uit van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordening bevat onder andere regels voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom. Het verschilt van gemeente tot gemeente of de regels streng of juist soepel zijn.

Sommige gemeenten hebben een bomenlijst opgenomen in hun verordening. De bomen op die lijst zijn beschermd en het kappen ervan is vergunningplichtig. Andere bomen kunnen zonder vergunning worden gekapt. Er is dan geen mogelijkheid om daartegen bezwaar te maken.

Voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom geldt doorgaans de Wet natuurbescherming en kan een kennisgeving verplicht zijn. Ook in een bestemmingsplan kunnen bepalingen over bomenkap zijn opgenomen, waarvoor een omgevingsvergunning geëist kan worden.

Of je een zienswijze of een bezwaarschrift kunt indienen naar aanleiding van de bekendmaking van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom is afhankelijk van de vraag welke procedure van toepassing is op de omgevingsvergunning die is aangevraagd. Dat staat vermeld in de bekendmaking, en ook aan wie je zo'n stuk moet richten.

Een voorbeeldbrief voor het indienen van een zienswijze vind je hier.

Een voorbeeldbrief voor het indienen van een bezwaarschrift vind je hier.

Het is belangrijk dat je de juiste argumenten gebruikt in je zienswijzen of bezwaarschrift. "Het is toch doodzonde van die boom" komt weliswaar recht uit het hart, maar kan nooit het enige argument zijn. De vergunningverlening draait immers om een goede juridische afweging. Je moet dus met juridisch steekhoudende argumenten komen.

Ieder voornemen tot het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift begint met het verzamelen van informatie. Je moet ervoor zorgen dat je alle relevante feiten op een rij krijgt. Misschien kun je zo nieuwe feiten aandragen of feiten van de gemeente weerleggen. Ook moet je nagaan welke belangen in het spel zijn.

Zijn alle belangen mee afgewogen? Of heeft de gemeente het besluit onzorgvuldig voorbereid en is er sprake van een onevenredige belangenafweging? De afweging van alle feiten en belangen is de kern van je zienswijzen of je bezwaarschrift.

Enkele redenen om te pleiten voor het behoud van bomen zijn:

 • de historische waarde,
 • de landschappelijke waarde,
 • de boom geeft de wijk een speciaal karakter,
 • het gaat om een zeldzame soort,
 • de natuurwaarde (bijvoorbeeld als de boom veel interessante dieren aantrekt, zoals vleermuizen en vogels),
 • de waarde van een boom (deze kan ook in geld worden uitgedrukt).

Als particulier kun je ook economische bezwaren aanvoeren, bijvoorbeeld waardevermindering van je huis of tuin door een verslechterd woonklimaat.

Je zienswijzen of bezwaarschrift moeten minimaal aan de wettelijke eisen voldoen. De verplichte onderdelen zijn:

 • naam en adres,
 • datum waarop je de zienswijzen of het bezwaarschrift schrijft,
 • omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar maakt;
 • redenen waarom je bezwaar maakt,
 • je handtekening.

Lees meer:

 • een uitgebreid stappenplan vind je op de site van de Bomenstichting.

Lees hier meer over het inschakelen van een juridisch adviseur of advocaat.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!