U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Stappenplan megastallen

Stappenplan megastallen

Wat kan ik doen tegen de komst van een megastal?

Wat kun je doen om de komst van een megastal tegen te houden?

Voordat je met het stappenplan aan de slag gaat is het van belang om te bepalen of er al concrete plannen zijn en/of (vergunning)aanvragen ingediend zijn. Besluiten worden meestal gepubliceerd op de website van de gemeente. Het is ook altijd verstandig om contact op te nemen met de afdeling van jouw gemeente die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening en milieu. Die afdeling is tegenwoordig meestal ondergebracht in een regionale millieu- of omgevingsdienst. Informatie hierover kun je vinden op de website van de betreffende gemeente. Als er nog geen concrete plannen of besluiten zijn kun je beginnen bij het begin van het stappenplan. Als er al wel plannen zijn en eventueel (vergunning)aanvragen, dan is het van belang om eerst te kijken of, en welke juridische stappen genomen kunnen worden. Dat betekent overigens niet dat je daarnaast niet met de eerste stappen (lobby etc.) aan de gang kunt. Meer inhoudelijke informatie over de omgevingsvergunning voor megastallen kun je hier vinden. Meer inhoudelijke informatie over bestemmingsplannen in het buitengebied vind je hier.

Zijn er al concrete plannen en of (vergunning)aanvragen? Klik op ja of nee om verder te gaan.

Ja       Nee

Als er nog geen (vergunning) aanvragen zijn ingediend.

Wanneer er bij jou in de buurt nog geen concrete plannen zijn voor de bouw van een megastal, maar je verwacht wel dat die er komt, dan is dat een uitstekend moment om al een aantal dingen te ondernemen. Hoe verder het proces komt hoe moeilijker het doorgaans wordt om nog invloed uit te oefenen.


1. Informatie verzamelen

Het is van belang om te zorgen dat je zo vroeg mogelijk zo veel mogelijk informatie krijgt. Vraag bijvoorbeeld aan de betrokken ambtenaar van de gemeente om je op de hoogte te houden. Verder kun je het lokale nieuws volgen en je voelsprieten uitsteken bij de lokale politiek.


2. Organiseren

Het is raadzaam om in deze fase al een groep te vormen met meerdere belanghebbenden/geinteresseerden. Zo laat je zien dat je niet de enige bent die zich zorgen maakt. Om iets te bereiken in de politiek maar ook zeker als het komt tot een juridische procedure moet veel werk verzet worden en vele handen maken licht werk.

lees meer...


3. Politieke lobby

Je kunt de gemeente en provincie vragen om beleid vast te stellen over de vraag of en waar in de gemeente in de toekomst megastallen gebouwd mogen worden. De gemeente of provincie kan hierover bijvoorbeeld regels opnemen in bestemmingsplannen of structuurvisies.

Ook kun je je contacten met politieke partijen gebruiken (die kunnen dan weer voorstellen doen in de raadsvergadering of de vergadering van de Provinciale Staten).

Een aantal voorbeelden van zaken die je aan politieke partijen, of de gemeente kan vragen te regelen met betrekking tot megastallen en veehouderij;

  • Totaal verbod op megastallen (intensieve veehouderij) binnen bestemmingsplan.
  • Beperking bouwblok (bijvoorbeeld tot max. 1,5 ha).
  • Een minimale afstandsnorm tot woningen.
  • Alleen grondgebonden uitbreiding van veehouderij.
  • Volledig grondgebonden productie van (melk)vee (dus afbouw niet-grondgebonden productie).
  • Geen uitbreiding van bestaande veehouderij (binnen bestemmingsplan).
  • Geen nieuwe veehouderij (binnen bestemmingsplan).

lees meer...


4. Burgerparticipatie
Vaak biedt de overheid de mogelijkheid om in een vroeg stadium mee te praten over plannen voor de omgeving. Bijvoorbeeld als ze veel onrust verwachten. Zo kun je meepraten en meedenken voordat je met definitieve plannen of (vergunning)aanvragen geconfronteerd wordt.

5. (ludieke) acties
Laat je horen! Door (ludieke) acties te organiseren kun je je argumenten en belangen kracht bijzetten. Door bijvoorbeeld met een grote groep belanghebbende naar het gemeentehuis te gaan om een petitie aan te bieden maak je zichtbaar voor de gemeente hoeveel mensen zich zorgen maken over hun omgeving.
lees meer...

Als er een aanvraag is ingediend voor een omgevingsvergunning of een herziening van een bestemmingsplan.

Voor het oprichten of veranderen van een megastal is een vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dit heet een omgevingsvergunning. In die omgevingsvergunning kan zo nodig ook de toestemming voor het bouwen van de stal of het gebruik van het terrein in strijd met het bestemmingsplan geregeld worden. Daarnaast is soms een aparte vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming. Ook kan het zo zijn dat die toestemming aan de omgevingsvergunning wordt gekoppeld. In dat geval moet een 'verklaring van geen bedenkingen' worden afgegeven door de provincie.

In bepaalde gevallen moet voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) worden gemaakt.

Verder kan een herziening van het bestemmingsplan, of het vaststellen van een heel nieuw bestemmingsplan, nodig zijn, als de megastal niet in het geldende plan past.

Een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning of verzoeken een bestemmingsplan vast te stellen of te herzien. Ook kan het college van Burgemeester en Wethouders (BenW) zelf besluiten een bestemmingsplan te herzien of vast te stellen. Ook in deze fase kan het nog erg nuttig zijn om bijvoorbeeld te lobbyen of een ludieke actie te voeren (zie stap 1 t/m 5). De formele procedure voor de voorbereiding van een omgevingsvergunning en die voor de herziening of vaststelling van een bestemmingsplan bestaat uit een aantal stappen we noemen dit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (zie ook het stroomschema);

6. De informele voorbereiding van een besluit

Voordat er een ontwerpbesluit gepubliceerd wordt, vindt er vaak een, niet verplichte, voorlichtings- en/of inspraakronde plaats. Gemeenten doen dit met name vaak bij (de herziening van) bestemmingsplannen, en bijvoorbeeld als er sprake is van onderwerpen die gevoelig liggen in de samenleving.

7. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage: een zienswijze indienen

Als het bevoegd gezag een ontwerpbesluit heeft vastgesteld wordt dit bekendgemaakt. Als je al eerder betrokken bent geweest in de voorfase krijg je soms een persoonlijk bericht. Anders kun je de bekendmaking meestal terugvinden op de website van de gemeente en in het lokale huis-aan-huisblad. Bestemmingsplannen en bestemmingsplanherzieningen worden altijd gepubliceerd op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Na bekendmaking heb je zes weken de tijd om officieel je mening kenbaar te maken, dit doe je door een zienswijze in te dienen. Let op: deze termijn is fataal; d.w.z.: te laat is te laat. Als je geen zienswijze hebt ingediend ben je bovendien uitgesloten van (hoger) beroep! Meer inhoudelijke informatie vind je in de 'Checklist omgevingsvergunning voor milieuzaken ten behoeven van een megastal'.

 

8. Het definitieve besluit is vastgesteld: In beroep gaan

Ben je het niet eens met een besluit over een omgevingsvergunning of bestemmingsplan? Dan kun je beroep instellen bij de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Waar je beroep in moet stellen is afhankelijk van het type besluit: je kunt dit lezen in de bekendmaking. De bekendmaking vindt op dezelfde manier plaats als bij het ontwerp besluit (zie stap 7).

Beroep instellen doe je door een beroepschrift in te dienen bij het desbetreffende rechtscollege (Rechtbank of ABRvS). Ook hier geldt een fatale termijn van zes weken! Als je in beroep gaat bij de ABRvS, zoals in het geval van een bestemmingsplan, is daarna geen hoger beroep meer mogelijk. De ABRvS is de hoogste rechtsinstantie in Nederland op het gebied van het bestuursrecht. Als je het met de uitspraak van deze rechter niet eens bent, moet je je er bij neerleggen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Europese Commissie, als je van mening bent dat de uitspraak van de ABRvS in strijd is met Europees recht, bijvoorbeeld de Habitatrichtlijn of de Vogelrichtlijn. Maar dat biedt geen garantie dat de klacht in behandeling wordt genomen.

9. Hoger beroep

Als het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank naar aanleiding van je beroep kun je hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Dit doe je door een hoger beroepschrift in te dienen. Hiervoor heb je zes weken de tijd vanaf de uitspraak van de rechtbank, te laat is te laat!

Let op, je kunt alleen in beroep, niet in hoger beroep tegen de vaststelling van een bestemmingsplan! Na de vaststelling stel je beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is het hoogste rechtscollege op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht.


Achtergrondinformatie

Omgevingsvergunning

Als een initiatiefnemer een omgevingsvergunning wil hebben voor een megastal dient hij daarvoor een aanvraag in bij het Omgevingsloket. Van daaruit komt de aanvraag bij het bevoegd gezag terecht (meestal de gemeente waarin de installatie gebouwd zal worden). Als de aanvraag meer dan 40.000 stuks pluimvee, 2.000 mestvarkens of 750 zeugen omvat (de IPPC grenswaarden) is de provincie bevoegd gezag. (In dat geval kun je hierna voor gemeente ook provincie lezen). Vervolgens zal de gemeente de aanvraag beoordelen en de zogenaamde 'uniforme openbare voorbereidingsprocedure' starten. Deze procedure staat omschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de gemeente een ontwerpvergunning moet opstellen en die ter inzage moet leggen. De gemeente maakt dit bekend op de gemeentelijke website en in een plaatselijk huis-aan-huisblad.

Vanaf dat moment kun je over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dat wil zeggen dat je hierover, naar keuze, schriftelijk of mondeling, je mening geeft. Wij raden aan om schriftelijk te reageren, want dat geeft meer controlemogelijkheden. De termijn hiervoor is in principe zes weken vanaf de dag van bekendmaking. Na deze termijn zal de gemeente de ingediende zienswijzen in behandeling nemen en eventueel de vergunning aanpassen. Als de definitieve vergunning is vastgesteld wordt dat weer bekendgemaakt via de website en in het huis-aan-huisblad. Als je een zienswijze hebt ingediend krijg je meestal ook bericht thuis.

Vanaf de dag van bekendmaking van het definitieve besluit heb je zes weken de tijd om beroep in te stellen bij de rechtbank. Als je het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kun je hoger beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Informatie over het instellen van beroep en hoger beroep staat in de bekendmaking bij de vergunning.

Vaststelling of herziening bestemmingsplan

Voor het vaststellen of herzien van een bestemmingsplan geldt als basis dezelfde procedure als voor de omgevingsvergunning, er zijn echter een paar verschillen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt altijd gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. Na het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan teken je geen beroep aan bij de rechtbank maar direct bij de ABRvS, en er is daarna geen hoger beroep meer mogelijk.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage, met de daarbij behorende bijlagen, regelt in welke gevallen een milieueffectrapport (MER) opgesteld moet worden, bij de aanvraag van een vergunning bijvoorbeeld of voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Voor de zwaarste categorie van bedrijven moet verplicht een milieueffectrapport worden opgesteld. Daarnaast is er een categorie bedrijven waarvoor de gemeente of provincie, die de vergunning verleent of het bestemmingsplan vaststelt, moet beoordelen of een MER noodzakelijk is.

De m.e.r. procedure maakt deel uit van de vergunningprocedure of de procedure met betrekking tot het bestemmingsplan. Je kunt daarom tegen het MER geen aparte zienswijzen indienen of beroep instellen. Het MER maakt altijd onderdeel uit van de vergunning of (de toelichting op) het bestemmingsplan. Je argumenten met betrekking tot het MER kun je bij je beroep en zienswijzen daartegen betrekken.

lees meer

 

Stroomschema voorbereiding bestemmingsplan en omgevingsvergunning

stroomschema mestverwerkingsinstallaties


Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!