U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Een zienswijze indienen.

Een zienswijze indienen.

Als de overheid een ontwerpbesluit ter inzage legt kun je daarover formeel je mening geven (een zienswijze indienen). De overheid moet jouw mening dan meewegen bij het definitieve besluit.

Hoe lang en waar ligt een besluit ter inzage?
Wie kunnen zienswijzen indienen?
Wat moet er in een zienswijze staan?
Wanneer organiseert de gemeente een hoorzitting?

Hoe lang en waar ligt een besluit ter inzage?

Het besluit waartegen je zienswijzen kunt indienen of bezwaar kunt maken, ligt gedurende zes weken ter inzage. Het bestuursorgaan moet die ter inzagelegging actief bekend maken, in elk geval door het plaatsen van advertenties in één of meer dag- en huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Sommige besluiten, zoals bestemmingsplannen, moeten ook in de Staatscourant worden gepubliceerd. Dergelijke besluiten moeten ook digitaal toegankelijk zijn. Kijk dus ook op de website van het bestuursorgaan of op www.ruimtelijkeplannen.nl. De besluiten zelf worden ter inzage gelegd op goed toegankelijke locaties, bijvoorbeeld het gemeentehuis of de openbare bibliotheek.

Wie kunnen zienswijzen indienen?

In de bekendmaking van het ontwerpbesluit staat vermeld wie zienswijzen in kunnen dienen. Bij milieu- en ruimtelijke besluiten, zoals omgevingsvergunningen voor milieu, bestemmingsplannen en projectbesluiten kan iedereen dat doen. Tegen het definitieve besluit kunnen alleen belanghebbenden beroep instellen. Let op! Je moet zienswijzen (of bezwaar) hebben ingediend om in beroep te kunnen gaan!

Wat moet er in een zienswijze staan?

De zienswijze moet in ieder geval bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener of indienende groep,
  • de datum,
  • een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht,
  • de gronden (= de argumenten) van de zienswijze, en
  • in het geval dat de groep een vereniging of stichting is, de statuten en een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

In de zienswijze moet je alle gronden (argumenten) noemen die je erbij wil betrekken. Je kunt je argumenten wel wat uitwerken in de beroepsfase, of bewijzen toevoegen, maar nieuwe gronden inbrengen kan dan in principe niet.

NB: Pro forma een zienswijze indienen op een ontwerp-bestemmingsplan of ontwerp-omgevingsvergunning, om die later aan te vullen met argumenten, is niet mogelijk.

Wanneer organiseert de gemeente een hoorzitting?

Het bestuursorgaan kan vóór het nemen van het definitieve besluit een hoorzitting beleggen, maar is daartoe niet verplicht. Als er geen hoorzitting is vermeld in de bekendmaking van het besluit, kun je vragen om er een te organiseren.

Tijdens de hoorzitting kun je mondelinge zienswijzen indienen. Ook degenen die een schriftelijke zienswijze hebben gegeven, kunnen op deze zitting het woord voeren. Controleer zorgvuldig of je zienswijze wel goed is vermeld in het verslag van de zitting.

 Zorg ervoor dat je binnen de gestelde inspraaktermijn je zienswijze mondeling of schriftelijk indient. Als de hoorzitting na die termijn wordt georganiseerd, moet je er dus voor zorgen dat je eerder je zienswijze indient!

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!