U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Checklist bestemmingsplan buitengebied

Checklist bestemmingsplan buitengebied

De checklist 'bestemmingsplan buitengebied' kan je gebruiken bij het beoordelen van een bestemmingsplan buitengebied. Het gaat hierbij zowel om de zaken die erin behandeld worden, de te volgen procedure en het plan zelf. je kunt de checklist ook gebruiken als hulpmiddel om te besluiten wel of geen zienswijzen in te dienen.

Check de planonderdelen van een bestemmingsplan
Check de inhoud van het plan
Tips met betrekking tot procedures

Check de planonderdelen van een bestemmingsplan

 • Is de toelichting een ‘goed leesbare introductie’ op het bestemmingsplan?
 • Is het vooronderzoek volledig, evenwichtig en recent en is recht gedaan aan de landschappelijke en natuurwaarden?
 • Als er sprake is van nieuwe stedelijke ontwikkeling is het plan getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking?
 • Is er in een aparte paragraaf in de toelichting aandacht voor de handhaving van het bestemmingsplan?
 • Zijn de plankaarten duidelijk en kloppen de begrenzingen? Geven de verschillende kaarten geen tegenstrijdige informatie? Zijn alle belangrijke natuurgebieden en -elementen aangegeven?
 • Is de opzet van de planvoorschriften zodanig dat er redelijk snel inzicht in te verkrijgen is?
 • Is er een waterparagraaf of een watertoets opgenomen?

Check de inhoud van het plan

 • Welke koersen uit de structuurvisie infrastructuur en ruimte (SVIR) gelden voor het gebied? Worden deze op een juiste wijze vertaald naar het bestemmingsplan?
 • Valt (een deel van) het plangebied binnen bijzondere gebieden van het rijksbeleid: zoals de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) (natuur)?
 • Valt (een deel van) het gebied binnen, of grenst het gebied direct aan, een gebied met bijzondere bescherming op grond van europees recht zoals het Natura 2000 netwerk?
 • Komen er in of rond het gebied soorten voor met bijzondere bescherming, bijvoorbeeld op grond van de Flora- en faunawet ?

Zo ja, wordt in het bestemmingsplan recht gedaan aan het rijksbeleid voor deze gebieden?

 • Welke zones van de 'zonering landelijk gebied' uit het provinciale omgevingsbeleid gelden voor het gebied en zijn deze voldoende vertaald naar het gemeentelijk beleid?
 • Valt het gebied binnen bijzondere gebieden (bijvoorbeeld stiltegebieden) van de provincie? Zo ja, wordt in het bestemmingsplan recht gedaan aan het provinciale beleid voor deze gebieden?
 • Kent uw gemeente andere plannen waarin ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied is neergelegd, zoals een landschapsbeleidsplan? Zijn dan de uitgangspunten van dit beleid in het bestemmingsplan vastgelegd?
 • Is er samen met andere gemeenten een ruimtelijke nota opgesteld, waarin ook uitspraken staan die ruimtelijke consequenties hebben. Worden de afspraken die hierin staan nagekomen in het bestemmingsplan?
 • Aan welke andere regelingen kunnen argumenten ontleend worden om de natuur- en milieubelangen in het bestemmingsplan te waarborgen, zoals Rode Lijsten met beschermde soorten?
 • Wordt er onderscheid gemaakt in agrarische bedrijfstypen? Benut men dit onderscheid om voor bepaalde bedrijfstypen (bijvoorbeeld intensieve veehouderij, glastuinbouw) strengere regels in de voorschriften op te nemen?
 • Is er in het bestemmingsplan sprake van een duidelijke visie ten aanzien van natuur en landschap? Komt deze overeen met de visie van milieugroepen in uw omgeving?
 • Zijn de gebieden met hoge landschappelijke of natuurwaarden 'positief' bestemd? Hiermee wordt bedoeld dat ze expliciet bijvoorbeeld de bestemming 'natuur', of 'agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden', of 'bos met natuurwaarden' heeft gekregen.
 • Is de relatie met het waterbeheer voldoende duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld in een 'waterparagraaf' in de toelichting en/of in de beschrijving in hoofdlijnen? Is er een watertoets gemaakt?
 • Zijn de beperkingen door middel van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een werk dat geen bouwwerk is bij de natuurbestemmingen voldoende?
 • Zijn in de voorschriften genoeg randvoorwaarden opgenomen om landschappelijke en natuurwaarden te beschermen?
 • Is er bij de herzienings- en vrijstellingsvoorschriften rekening gehouden met de bescherming van Natura 2000-gebieden en de realisering van de EHS?

Tips met betrekking tot procedures

 • Is er een voorbereidingsbesluit genomen, zodat nieuwe vergunningaanvragen aangehouden moeten worden? Zo ja, dan moet binnen een jaar het bestemmingsplan vastgesteld worden.
 • Hebt u in de voorbereidingsfase voldoende inspraakmogelijkheden gekregen?

Let goed op de termijnen binnen de wettelijke procedure. Als u te laat uw zienswijzen indient wordt u ‘niet ontvankelijk' verklaard en kunt u ook in het vervolg van deze procedure niet meedoen.

 • Is er naar uw mening te weinig aan uw bezwaren tegemoet gekomen? U kunt overwegen in beroep te gaan. Zie ook meer informatie over bezwaar en beroep. Voor professionele rechtshulp kunt u terecht op milieurechtshulp.nl.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!