U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Bouwen met of zonder vergunning: hoe bezwaarmaken?

Bouwen met of zonder vergunning: hoe bezwaarmaken?

Wat kun je doen als je het vermoeden hebt dat er bouwactiviteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de regels?

Wanneer je het vermoeden hebt dat er bouwactiviteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de regels, kun je een aantal stappen ondernemen. Het is verstandig om eerst een zo goed mogelijk beeld te vormen. Zoals wat is wel en niet toegestaan?

Informeer op het gemeentehuis naar de situatie, zoals:

  • is er een omgevingsvergunning vereist en verleend voor het bouwen?
  • zo ja, wordt er overeenkomstig de omgevingsvergunning gebouwd?
  • vinden er nog andere activiteiten plaats waarvoor een toestemming (vergunning, ontheffing, melding) nodig is? Zijn die toestemmingen verleend? Bijvoorbeeld: het kappen van bomen, het aanleggen van een brug of weg, het wijzigen van een monument of het verstoren van beschermde soorten flora of fauna.
  • is wat gebouwd wordt in overeenstemming met het bestemmingsplan?

Op basis van de informatie weet je of het een legale activiteit is en wat voor soort bouwplan het betreft. Als er een omgevingsvergunning is verleend, kun je daar tijdens de inzagetermijn bezwaar tegen maken en zo nodig in beroep gaan. 

Zodra een ruimtelijk plan (zoals een bestemmingsplan) van kracht is geworden,  kan de gemeente omgevingsvergunningen (voor bouwen)  verlenen, die in overeenstemming zijn met dat plan. Zodra een omgevingsvergunning is verleend, kan men beginnen met de uitvoering van het bouwplan. Als je een bezwaarschrift hebt ingediend bij de gemeente of beroep hebt ingesteld bij de rechter betekent dat nog niet dat de omgevingsvergunning tijdelijk niet geldt: bezwaar of beroep heeft geen schorsende werking]].

Terwijl je wacht op het besluit van de gemeente of de uitspraak van de rechter kan er al - op eigen risico voor de uitvoerder - begonnen worden met bouwen. Als je dat wilt voorkomen, moet je een verzoek indienen bij de rechter om de werkzaamheden te schorsen. Dit heet een verzoek om een voorlopige voorziening.

Je verzoek wordt behandeld tijdens een rechtszitting bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. In de periode tot de uitspraak op je verzoek mag er niet gebouwd worden. Als de rechter de vergunning schorst, blijft dat zo tot een door de rechter te bepalen termijn. Dat valt dan vaak samen met de uitspraak op je bezwaar- of beroepschrift.

Je kunt alleen een verzoek om voorlopige voorziening indienen als je al eerder bezwaar of beroep hebt ingesteld.

Als volgens de gemeente sprake is van een vergunningvrij bouwwerk, en je bent het daar niet mee eens, dan kun je bezwaar maken tegen een ten onrechte als vergunningvrij bouwwerk aangemerkte bouwactiviteit.

Vergunningsvrije bouwwerken kunnen worden gebouwd zonder er een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is. Het bouwwerk moet echter wel voldoen aan eisen uit het Bouwbesluit (zie www.wetten.nl). Ook kan het zijn dat het gebruik moet passen in het bestemmingsplan, of dat er andere vergunningen vereist zijn, zoals voor het kappen van een boom.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid. Daarvoor ging het voornamelijk om kleine verbouwingen in en om huis en het neerzetten van telefooncellen, hondenhokken en dergelijke. Maar nu vallen ook grotere aan- en bijgebouwen onder deze categorie.

Als je bezwaar hebt tegen het bouwen van een vergunningsvrij bouwwerk, dan kun je daar meestal weinig tegen doen. Hoogstens kun je je beroepen op strijdigheid met het Bouwbesluit of het ontbreken van andere vereiste toestemmingen, en de gemeente schriftelijk verzoeken om daar handhavend tegen op te treden.

Als blijkt dat er geen sprake is van een vergunningvrij bouwwerk, maar dat er een omgevingsvergunning nodig is, kun je de gemeente verzoeken om handhavend op te treden, omdat gebouwd wordt zonder vergunning.

Toetsing van het bouwwerk door de gemeente vindt achteraf plaats. Als wordt voldaan aan alle voorwaarden is alleen optreden op grond van het Bouwbesluit (dus bouwtechnische eisen) mogelijk.

De gemeente kan, als het bouwwerk gevaarlijk is of het resultaat niet door de beugel kan, herstel of verbetering afdwingen.

Als er geen vergunning is verleend of als er in afwijking van de vergunning wordt gebouwd, kun je het college van burgemeester en wethouders schriftelijk verzoeken om  handhavend op te treden.


Bezwaar maken obv andere wetten dan de Wabo

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en andere wetten kunnen ook aanknopingspunten bieden voor het maken van bezwaar. Zo is daar de Wet milieubeheer en het daarop gebaseerde Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan milieuvoorschriften die gelden voor veel bedrijven. Voor intensieve veehouderijen gelden veel specifieke milieuwetten.

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!