U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures / Bezwaar maken tegen bouwplannen van recreatiewoningen in, of vlakbij, natuurgebieden

Bezwaar maken tegen bouwplannen van recreatiewoningen in, of vlakbij, natuurgebieden

Om succesvol bezwaar te kunnen maken tegen dergelijke bouwplannen moet je de natuurwaarde van het betreffende gebied duidelijk aantonen. Je moet hiervoor verschillende zaken uitzoeken.

Om succesvol bezwaar te kunnen maken tegen dergelijke bouwplannen moet je de natuurwaarde van het betreffende gebied duidelijk aantonen. Je moet hiervoor verschillende zaken uitzoeken.

In de Rijks-, provinciale en gemeentelijke structuurvisies en het bestemmingsplan kun je opzoeken wat er over de bescherming van het natuurgebied is opgenomen. Belangrijk is of het gebied in of nabij de Natura 2000 gebieden of ecologische verbindingszones ligt.

Ook is van belang of het gebied onder de werking van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn valt.

Als er caravans zijn toegelaten in het bestemmingsplan is het van belang om te weten of er een maximum is gesteld aan het aantal. Stacaravans kunnen namelijk planologisch omgezet worden in recreatiewoningen. Let ook goed op de financiële onderbouwing van het plan.

Bij het bouwen van nieuwe recreatiewoningen is de gemeente verplicht te toetsen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Deze toetst heeft als doel ervoor te zorgen dat het stdelijk en buitengebied niet te volgebouwd wordt terwijl er in de omgeving ook gebouwen leeg staan. Er moet dus met name worden gekeken naar leegstand in de omgeving en versnippering van het gebied. Indien de gemeente dit niet of niet goed heeft gedaan kan hier bezwaar tegen worden gemaakt.

Voor het indienen van een handhavingsverzoek of een bezwaarschrift is het nodig dat je rechtstreeks belanghebbende bent. Dat wil zeggen dat het project bijvoorbeeld in jouw directe omgeving moet liggen, dan wel dat je als Stichting of Vereniging bescherming van dat rechtsgebied in de statuten hebt opgenomen. 

Als je tevens aantasting van de bijzondere natuurwaarden aannemelijk kunt maken, kun je bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zie ook: Hoe maak ik bezwaar tegen de omgevingsvergunning? Of je bezwaren worden gehonoreerd is afhankelijk van de afwegingen van de overheid en eventueel de rechter.

Let op: In de praktijk zien wij dat recreatiewoningen steeds vaker het hele jaar rond bewoond worden door een persoon of familie. Er is dan sprake van zogeheten permanente bewoning van recreatiebungalows. Hierdoor ontstaan in feite complete nieuwe dorpjes. Wat dus niets meer te maken heeft met recreatie.

Als je dit constateert kun je de gemeente vragen op te treden. Zo hebben de gemeenten de taak om in bestemmingsplannen voorschriften op te nemen over het gebruik van vakantiehuisjes.

Op basis van deze regels kan het worden verboden om vakantieverblijven te gebruiken voor permanente bewoning. Gemeenten dragen zorg voor de handhaving hiervan. Als de gemeente constateert dat er sprake is van permanente bewoning kan ze hiertegen optreden. De gemeente kan een dwangsom (boete)opleggen of bestuursdwang uitoefenen (gedwongen vertrek).

Opmerkingen

Wil je reageren? Meld je aan!