U bent hier: Home / Toolbox / Doen / Juridische informatie en procederen / Juridische procedures

Juridische procedures


Als je het niet eens bent met een besluit van de overheid kun je juridische stappen ondernemen. Hier vind je algemene informatie over burgerparticipatie, inspraak, bezwaar en beroepsprocedures. Ook vind je informatie en tips over procedures tegen specifieke soorten besluiten.

Hoe is de inspraak op overheidsbesluiten geregeld?

Als de overheid een besluit neemt over een plan of project in de leefomgeving heb je als burger of belangenorganisatie het recht om daarover je mening te geven. Ook kun je een rechter vragen een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van zo'n besluit.

Lees verder...

Juridische hulp, advocaat en financiering

Wet- en regelgeving is vaak complex en juridische procedures zijn vaak ingewikkeld. Hulp is daarom vaak geen overbodige luxe. Hieronder vind je handige informatie die je kan helpen bij het vinden van de ondersteuning die bij jou past.

Lees verder...

Een zienswijze indienen.

Als de overheid een ontwerpbesluit ter inzage legt kun je daarover formeel je mening geven (een zienswijze indienen). De overheid moet jouw mening dan meewegen bij het definitieve besluit.

Lees verder...

Zienswijze en bezwaar tegen bomenkap

Voor het kappen van een of meer bomen is in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Of je een zienswijze of een bezwaarschrift moet indienen is afhankelijk van de vraag welke procedure van toepassing is op de desbetreffende omgevingsvergunning.

Lees verder...

De bezwaarprocedure

Als je het niet eens bent met een besluit van de overheid kun je in veel gevallen beroep instellen bij de rechtbank of de Raad van State. Soms moet je daarvoor eerst bezwaar aantekenen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Die instantie legt je bezwaar dan voor aan een onafhankelijke commissie; de bezwarencommissie.

Lees verder...

Stappenplan mestverwerkingsinstallaties

Wat kan ik doen tegen de komst van een mestverwerkingsinstallatie?

Lees verder...

De (hoger) beroepsprocedure

De procedures voor beroep en hoger beroep zijn in de basis hetzelfde. Een belangrijke uitzondering is de instantie waar het beroep ingediend moet worden. Je kunt in de onderstaande tekst in plaats van 'beroep' ook 'hoger beroep' lezen, met uitzondering van de tekst in de paragraaf:"Waar stel je beroep in?"

Lees verder...

Stappenplan megastallen

Wat kan ik doen tegen de komst van een megastal?

Lees verder...

Juridische procedures en andere acties bij gasboringen

Wat kun je doen om een gasboring tegen te houden?

Lees verder...

Checklist omgevingsvergunning voor milieuzaken ten behoeve van een megastal.

Wil je een zienswijze indienen of een beroepschrift schrijven tegen een omgevingsvergunning voor een megastal? Hier kun je een overzicht vinden van de belangrijkste aandachtspunten. Let op, deze lijst is niet uitputtend! Kijk ook altijd goed naar wat er in jouw specifieke geval voor bijzonderheden spelen. Wees, zeker in je zienswijze, zo compleet mogelijk.

Lees verder...

Vergunningen gasboring

Voordat er geboord mag worden naar aardgas, moeten er vergunningen worden aangevraagd. Onderstaand vind je een overzicht van de verschillende vergunningen en de bijbehorende procedures.

Lees verder...

Checklist bestemmingsplan buitengebied

De checklist 'bestemmingsplan buitengebied' kan je gebruiken bij het beoordelen van een bestemmingsplan buitengebied. Het gaat hierbij zowel om de zaken die erin behandeld worden, de te volgen procedure en het plan zelf. je kunt de checklist ook gebruiken als hulpmiddel om te besluiten wel of geen zienswijzen in te dienen.

Lees verder...

Bezwaar maken tegen bouwplannen van recreatiewoningen in, of vlakbij, natuurgebieden

Om succesvol bezwaar te kunnen maken tegen dergelijke bouwplannen moet je de natuurwaarde van het betreffende gebied duidelijk aantonen. Je moet hiervoor verschillende zaken uitzoeken.

Lees verder...

Bouwen met of zonder vergunning: hoe bezwaarmaken?

Wat kun je doen als je het vermoeden hebt dat er bouwactiviteiten plaatsvinden die in strijd zijn met de regels?

Lees verder...

Hulp bij hinder/schade/overtredingen

Op deze pagina vind je informatie over wat je kunt doen als je in je leefomgeving hinder of overlast ervaart, als je een overtreding hebt geconstateerd of vermoedt en als je schade lijdt of onevenredig benadeeld wordt door besluiten van de overheid.

Lees verder...

Waar kan ik terecht als ik ontevreden ben met de gang van zaken?

Welke mogelijkheden zijn er, naast die van bezwaar en beroep, als je het niet eens bent met de gang van zaken?

Lees verder...

Wat kan ik doen als de overheid geen, of niet op tijd, een besluit neemt?

De overheid is verplicht te reageren op het verzoek van een burger om een besluit te nemen. Meestal moet dit binnen een wettelijk bepaalde termijn gebeuren. Op deze pagina lees je wat je kunt doen als de overheid dit niet, of te laat, doet.

Lees verder...

Formulier ingebrekestelling

Door dit formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen, kunt u aan een bestuursorgaan op een eenvoudige manier vragen om u een dwangsom te betalen, als niet op tijd wordt beslist.

Lees verder...

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking is een beslisinstrument voor gemeente en provincie. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de ruimte in het stedelijk gebied zo goed mogelijk benut wordt. Hiermee wordt voorkomen dat het buitengebied in Nederland wordt volgebouwd of dat er leegstand ontstaat. De ladder moet verplicht gebruikt worden bij ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken.

Lees verder...