Analyse


Het loont de moeite om voordat je aan de slag gaat de tijd te nemen om na te denken over het probleem waaraan je iets wil doen. Wat is precies het probleem? Met welke spelers heb je te maken? Hoe verhouden zij zich tot elkaar en welke plek neem je zelf in? Denk ook na over hoe je jezelf en je medestanders organiseert, hoe je met elkaar omgaat. Hoe kunnen jullie elkaar versterken?

Praktijkvoorbeelden


portret

Groene Voetstappen Analyse

Extreme hitte en smog worden erger met klimaatverandering en door toenemende uitstoot van o.a. CO2. Dit kunnen we verminderen door de auto te laten staan en te gaan lopen en fietsen. Met het Groene Voetstappenprogramma voor basisscholen kunnen gemeenten en basisscholen de koppeling leggen tussen concreet iets doen én samen goed bezig zijn voor het klimaat: kinderen die lopend, fietsend, steppend of skatend naar school gaan, worden beloond en geven grote mensen het goede voorbeeld

Lees verder...

portret

Samen tegen schaliegas! Analyse

Als gevolg van onze acties, de maatschappelijke weerstand tegen schaliegas, de aardbevingen in Groningen en het vernietigende rapport van EC Delft over de gaswinning in Groningen heeft Minister Kamp de Kamer moeten beloven dat tot de einde van de looptijd van het Energieakkoord (2023) commerciële winning van schaliegas uitgesloten is in Nederland.

Er kunnen echter nog wel wetenschappelijke boringen plaatsvinden, in het kader van onderzoek naar de mogelijkheid om veilig en duurzaam gas te winnen. Verder is  schaliegaswinning nog niet uitgesloten in de wet na 2023. Schaliegas wordt nog niet als optie uitgesloten bij het opstellen van de rijksstructuurvisie over het gebruik van de ondergrond (STRONG), die na de zomer van 2016 wordt bekendgemaakt. Het blijft dan ook nodig om alert te zijn.

Er zijn al een aantal stevige ‘vuisten’ tegen schaliegas o.a. ruim 220 schaliegasvrij-verklaringen van gemeenten, een groep hoogleraren, Milieudefensie en lokale burgerinitiatieven tegen schaliegas en de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Tot op heden hebben zij de boorplannen al vijf jaar kunnen vertragen.

Zodra mensen geïnformeerd zijn, is de overgrote meerderheid tegen schaliegas. Echter, de gemiddelde inwoner van Nederland is nauwelijks bekend met de nadelen ervan. De grote uitdaging ligt dan ook in het informeren van Nederlanders. Zoek jij ook manieren om je bezorgdheid en kennis te verspreiden?

Lees verder...

portret

Bijen redden Analyse

In Nederland komen zo'n 350 wilde bijensoorten voor, waarvan er 188 op de Rode Lijst staan en dus met uitsterven bedreigd zijn. De bijensterfte heeft in de afgelopen jaren een recordhoogte bereikt van bijna 30%, wat ongeveer drie keer hoger is dan de normale bijensterfte. Hiermee heeft Nederland de dubieuze eer gekregen om zich onder de Europese landen met de hoogste bijensterfte te mogen scharen. De terugloop van de bijenstand heeft grote gevolgen voor zowel de biodiversiteit als de economie: 30% van de wereldvoedselproductie en 87,5% van alle bloeiende planten op aarde is afhankelijk van bestuivende insecten, waarvan bijen een belangrijke groep vormen. Landelijk en internationaal onderzoek heeft drie oorzaken aangewezen voor de hoge bijensterfte van de laatste jaren:

  • Het grootschalig gebruik van een voor bijen ongekend dodelijke categorie van bestrijdingsmiddelen onder de naam neonicotinoïden, specifiek imidacloprid, thiacloprid, thiamethoxam en clothianidin.
  • Een karig en eenzijdig dieet vanwege een terugloop aan plantendiversiteit.
  • Een door de eerder genoemde oorzaken verminderde weerstand tegen bijenspecifieke ziekten en plagen, zoals de varroamijt.

Imidacloprid is in de afgelopen tien jaar wereldwijd het meest gebruikte bestrijdingsmiddel geworden, en dat terwijl het 5400 tot 7297 maal giftiger is voor bijen dan het beruchte en verboden bestrijdingsmiddel DDT. Daarnaast is imidacloprid bedoeld voor bepaalde insectensoorten die als plaag beschouwd worden, maar in werkelijkheid doodt het gif zonder te discrimineren. Dit wordt versterkt door de inefficiënte wijze waarop imidacloprid werkt: van elke hoeveelheid die als zaadcoating wordt gebruikt wordt slechts 1,6 tot 20% daadwerkelijk door de plant opgenomen, de resterende 80 tot 98.4% van de werkzame stof lekt direct weg naar de bodem en het water. In met neonicotinoïden vervuild water wordt een afname van tot 70% van de insecten gemeten, en in de bodem kunnen sporen van neonicotinoïden tot twee jaar na gebruik nog waargenomen worden. Zelfs kleine hoeveelheden hebben na langdurige blootstelling een verzwakkend en uiteindelijk dodelijk effect op de bijenpopulatie. De schadelijke werking van neonicotinoïden blijft niet beperkt tot insecten; insectenetende vogels zoals de spreeuw en boerenzwaluw worden dubbel getroffen door directe inname van de gifstoffen én het afnemen van hun voedselbron, en ook mensen krijgen neonicotinoïden binnen via de voedselgewassen die ermee behandeld worden. Op Europees niveau is er notie genomen van de schadelijke werking van neonicotinoïden en is het gebruik ervan wettelijk beperkt, hoewel sommige wetenschappers hun kanttekeningen zetten bij de werkwijze van de EU.


Een andere belangrijke factor voor de afname van de bij is de toenemende versnippering van bij-vriendelijke gebieden en het gebrek van verbindingen daartussen. In het bijzonder wilde bijen zijn afhankelijk van compacte bloemrijke gebieden, omdat zij een beperkt foerageergebied hebben wat soms maar enkele tientallen meters beslaat. Zaken als consistent kort gemaaide bermen en het ontbreken van veilige nestplaatsen ('rommelhoekjes' of bijenhotels in tuinen en parken etc.) bemoeilijken het overleven van de bijen verder. Hier moet wat aan gedaan worden!

Lees verder...

portret

Kledingbibliotheek Utrecht Analyse

Wij vinden het -net als jij waarschijnlijk- heerlijk om te shoppen. Lekker door de stad te slenteren, winkeltjes kijken, door de kledingrekken neuzen, passen, twijfelen en het dan lekker toch gewoon doen. Maar we zijn vast niet de enige die last hadden van die overvolle kledingkasten: we hebben allemaal al zoveel! Wat nou als we al deze kleding samen zouden delen? Maar dan wel met behoud van het shop-gevoel. Wij willen hiervoor een oplossing bieden: de perfecte combinatie van je favoriete kledingwinkel en de bibliotheek. Bij de Kledingbibliotheek kun je verschillende jurkjes, jasjes of shirtjes komen uitzoeken, na 4 weken dragen gooi je het in onze wasmand en zoek je weer iets nieuws uit! Zo heb je toegang tot een hele grote oneindige inloopkast!

Lees verder...